Onbeperkt chatten met hulpen: deze maand éénmalig 19,95

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor deze website, de onderneming achter deze website en alle overige websites van deze onderneming, dit in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen JuanPescador.

JuanPescador faciliteert gebruikers, tenzij anders bepaalt, om niet in het zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening presenteren en vinden van diensten voor en of door derden. Personen en bedrijven kunnen als afnemer of aanbieder van diensten elkaar via deze site vinden en onderling contact hebben. Over de tot standkoming en inhoud van dit contact, de inhoud van de presentatie en alle verplichtingen die daar uit voort kunnen vloeien geldt dat JuanPescador op geen enkele manier betrokken, verantwoordelijk en aansprakelijk is. Gebruikers zijn zelf, naast de nakoming van onderlinge afspraken, verantwoordelijk voor naleving van de voor hen geldende wet en regelgeving. JuanPescador is op geen enkele andere wijze betrokken bij dan wel verbonden met gebruikers dan zoals hiervoor bedoelt.

JuanPescador kan, zonder verdere uitleg, aankondiging en zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, gebruikers toegang weigeren tot haar website en systemen evenals publicaties van gebruikers weren of verwijderen.

Voor gebruikers die op zoek zijn naar diensten van derden zal JuanPescador tegen betaling haar dienst leveren door zich in te spannen om geselecteerde hulpen en geschikte hulpen te benaderen zonder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van het resultaat van deze dienst. Afnemers kunnen via de chatfunctie zoals deze wordt aangeboden voor een bepaalde tijd contact hebben met aanbieders. Afnemer is gelet op voorgaande akkoord met dat zij, bij betalingen van de vergoeding en de daaruit voortvloeiend inspanningsverplichting van JuanPescador, afstand doet van haar recht op ontbinding van haar rechtsverhouding jegens JuanPescador.

Ten aanzien van de werking van de websites en de bescherming van de gegevens van gebruikers in deze websites is JuanPescador gehouden om een inspanning te leveren om de bescherming van deze gegevens en privacy naar eigen inzicht zo goed mogelijk vorm te geven en te bewaken.

JuanPescador heeft het recht de gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, en de aangepaste gebruiksvoorwaarden zijn van kracht zodra ze op deze website zijn gepost. Controleer daarom de meest recente gebruiksvoorwaarden om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot jouw gebruik van deze website.

Door het aanmaken van een gebruikersaccount verklaart gebruiker dat deze volgens de voor gebruiker geldende wet en regelgeving gemachtigd is om dit te doen en overeenkomstig te handelen.

Daar waar aanvullende diensten op deze websites worden aangeboden zoals betaaldiensten dan geldt dat deze plaats vinden op basis van de voorwaarden van de partij die deze diensten verzorgen.

Elke gebruiker kan zich op elk willekeurig moment uitschrijven en zijn of haar gegevens definitief en onherstelbaar te verwijderen.

Met het gebruik van de website verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden.